AZ EUROTOURS GES.M.B.H. ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEI

Az alábbi általános utazási feltételek (ARB) az Eurotours Ges.m.b.H., 6370 Kitzbühel, Kirchberger Straße 8 (Eurotours) és ügyfelei (utazók) közötti összes üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amennyiben a felek kifejezetten másként nem állapodnak meg.


A. EUROTOURS MINT KÖZVETÍTŐ
1. Foglalás/szerződéskötés
2. Információk és egyéb mellékszolgáltatások
3. Jogállás és felelősség
4. Hiányosan teljesített szolgáltatás


B. EUROTOURS MINT SZERVEZŐ
1. Foglalás/szerződéskötés
2. Személycsere az utazás résztvevőinél
3. A szerződés tartalma, információk és egyéb mellékszolgáltatások
4. Hiányosan teljesített szolgáltatás
5. Jogalapok hiányosan teljesített szolgáltatás esetén
6. A mindenkori igények érvényesítése
7. A szerződéstől való elállás
8. Szerződésmódosítások
9. Információ megosztása harmadik féllel
10. Egyebek
11. A távértékesítés (online üzlet) különleges feltételei


Az Eurotours felléphet közvetítőként (A szakasz) és/vagy szervezőként (B szakasz). A közvetítő vállalja a felelősséget azért, hogy egy másik fél (szervező, szállítási vállalat, szállodavezető stb.) szolgáltatásaival kapcsolatos igényeiről gondoskodjon.
  • A szervező az a vállalat, amely vagy több turisztikai szolgáltatást kínál egy átalá- nyárhoz (átalányár/utazás megszervezése), vagy egyes turisztikai szolgáltatásokat saját szolgáltatásként teljesít, és ehhez általában saját prospektusokat, kiírásokat stb. bocsát rendelkezésre.
  • Az utazásszervezőként fellépő vállalat közvetítőként is tevékenykedhet, amikor más szolgáltatásait közvetíti ki (pl. fakultatív kirándulások a nyaralás helyszínén), amennyiben utal erre a közvetítői funkcióra.

A következő feltételek alkotják annak a szerződésnek a szövegét, amelyet az Eurotours közvetítőként (A szakasz) vagy szervezőként (B szakasz) köt az ügyfelekkel (utazókkal).

Az alábbiak különleges feltételei elsődlegesek:
• a közvetítő utazásszervező,
• a közvetített szállítási vállalat (pl. vonat, busz, repülő és hajó) és
• más közvetítő szolgáltatók.
Az ügyfelek (utazók) közvetítővel kötött szerződésének (megbízási szerződés) alapját az alábbi feltételek képezik.

1. Foglalás/szerződéskötés:

1.1. A foglalás történhet írásban, telefonon vagy szóban. A telefonon vagy szóban történő foglalást az Eurotoursnak azonnal meg kell erősítenie írásban. A szerződés akkor jön létre, ha az Eurotours az utazási visszaigazolását (foglalási űrlap) az ügyfelek (utazók) részére írásban megküldi.

1.2. Az Eurotours foglalási űrlapot használ, amely minden lényeges adatot tartalmaz az ügyfelek (utazók) megrendeléséről, hivatkozva a foglalás alapjául szolgáló utazási kiírásra (katalógus, prospektus stb.) az utazási csomagokról szóló törvény (PRG) 6. § értelmében.

1.3. Az Eurotours nak a saját szolgáltatása és az általa közvetített szolgáltatás tekintetében az utazási csomagokról szóló törvényben (PRG) foglaltaknak megfelelően utalnia kell a tárgyszerű általános utazási feltételekre, az ettől eltérő utazási feltételekre (különösen harmadik féltől) igazolhatóan fel kell hívnia a figyelmet, és ezeket ebben az esetben a zerződéskötés előtt kézbesíteni kell.

1.4. Külföldi vállalat (szolgáltató, utazásszervező) szolgáltatásának közvetítése és ezen harmadik vállalat utazási feltételeinek érvényességéről történt kifejezett megállapodás esetén előfordulhat a külföldi jogszabályok alkalmazása is.

1.5. Az, aki a saját nevében vagy egy harmadik fél helyett végzi el a foglalást, megbízónak minősül, és egyéb nyilatkozat hiányában átvállalja a megbízás értelmében az utazási irodára háruló kötelezettségeket (fizetések, visszalépés a szerződéstől stb.).

1.6. Foglaláskor az Eurotours utazónként szolgáltatói díjat, valamint foglalót követelhet. A hátralévő összeg kifizetése az adott szervező vagy szolgáltató utazási dokumentumainak (ehhez nem tartoznak hozzá a személyes dokumentumok) kézbesítésekor az Eurotoursnál esedékessé válik.

1.7. Az Eurotours köteles átadni az ügyfeleknek (utazóknak) egy visszaigazolást az utazási szerződésről (utazás megerősítése/foglalási űrlap) a szerződés megkötésekor vagy utána azonnal.

1.8. Kérjük, ügyeljen a nevek helyes megadására (legyen azonos az utazási dokumentumokban megadottakkal, ne tartalmazzon tudományos címet, legalább elsõ keresztnév).
Repülõjegy-foglalásoknál a név javítása (legfeljebb 3 betû) 30 000 Ft költséggel jár.
Az ennél nagyobb mértékû névmódosítás azonos elbírálás alá esik a foglalás törlésével (100%-os lemondási díj) és ezzel egyidejûleg egy új repülõjegy vásárlásával.


2. Információk és egyéb mellékszolgáltatások:

2.1. Információk az útlevelekkel, vízumokkal, valutákkal, vámügyekkel és egészségüggyel kapcsolatos hatósági előírásokról: Feltételezzük, hogy az utas tisztában van azzal, hogy a külföldi utazáshoz (elsősorban repülős utakhoz) általában érvényes úti okmány szükséges. Az Eurotoursnak tájékoztatnia kell az ügyfeleket (utazókat) a vonatkozó, külföldön érvényes, útlevéllel, vízummal és egészségüggyel kapcsolatos hatósági beutazási előírásokról, illetve kérésre a valutáról és a vámügyi előírásokról, amennyiben ezekről Ausztriában értesülni lehet. Más tekintetben az előírások betartásáért az ügyfél (utazó) maga tartozik felelősséggel. Amennyiben az ügyfél (utazó) megbízást ad rá, az Eurotours bizonyos díj ellenében átvállalja az esetlegesen szükséges vízum beszerzését. Kérés esetén az Eurotours lehetőség szerint felvilágosítást nyújt a külföldiekre, állampolgárság nélküli személyekre, illetve kettős állampolgárokra vonatkozó különleges előírásokról.

2.2. Információk az utazási szolgáltatásról: Az Eurotours a PRG 4. § értelmében köteles az utazásszervező vagy a szolgáltató közvetítendő szolgáltatását az adott közvetített szerződés sajátosságainak és az adott célország vagy célhely adottságainak figyelembevételével, a legjobb tudása szerint bemutatni. Az ügyfélnek (utazónak) nyújtott információ a szervezővel vagy a szolgáltatóval kötött közvetített szerződés része. A változások csak akkor lépnek hatályba, ha azokról az Eurotours és az ügyfél (utazó) kifejezetten megállapodnak. Az Eurotours vállalja, hogy a szerződés megkötése előtt megküldi az ügyfélnek (utazónak) a PRG 4. § és 15. § rendelkezésein alapuló információkat, és a szerződés megkötése előtt eljuttatja az ügyfélnek (utazónak) a vonatkozó tájékoztató formanyomtatványt.

3. Jogállás és felelősség:
3.1. Az Eurotours felelőssége az alábbiakra terjed ki:
az adott szervező, illetve szolgáltató gondos kiválasztása, valamint a tapasztala- tok alapos kiértékelése;
• a szolgáltatások kifogástalan biztosítása, beleértve az ügyfelek (utazók) megfe- lelő tájékoztatását, valamint a tájékoztató formanyomtatvány (PRG 4. §, 5. § és 15.§), az utazási szerződés (PRG 6. §) és az úti okmányok kiadását;
• értesítések, szándéknyilatkozatok és kifizetések igazolható továbbítása az ügy- felek (utazók) és a közvetítendő vállalat között, illetve fordítva (pl. a megállapo- dásban szereplő szolgáltatás és ár módosításai, elállási nyilatkozatok, reklamáci- ók);
• foglalási hiba (PRG 17. §);
• szerződéses utazási szolgáltatások nyújtása, valamint szavatosság és kárpótlás az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli székhelyű utazásszervezők vagy szol- gáltatók általi szerződések közvetítésére. Az Eurotours mentesül az előbb említett felelősség alól, ha az ügyfél (utazó) számára bizonyítja, hogy a szervező a utazási csomagról szóló törvényből adódó kötelezettségeinek (PRG 11–14. §) eleget tesz.

3.2. Az Eurotours nem tartozik felelősséggel az általa közvetített, illetve biztosított szolgáltatásokért.

3.3. Az Eurotours az utazási visszaigazolásban köteles tájékoztatni az ügyfelet (utazót) a cég nevéről (terméknévről), az utazásszervező címéről és adott esetben egy biztosító elérhetőségéről, kivéve, ha ez az információ már megtalálható a brosúrában, katalógusban vagy más részletes hirdetési dokumentumokban. Amennyiben az Eurotours ezt elmulasztja, úgy szervezőként, illetve szolgáltatóként neki kell vállalnia a felelősséget az ügyfél (utazó) felé.

4. Hiányosan teljesített szolgáltatás:
Ha az Eurotours megsérti a szerződéses viszony által előírt kötelezettségeket, köteles megtéríteni az ügyfél (utazó) emiatt bekövetkező kárát, amennyiben nem igazolja, hogy sem szándékosság, sem súlyos gondatlanság nem róható fel neki. Amennyiben az Eurotours kisebb mértékű hiányosság miatt szegi meg a szerződést, köteles megtéríteni az ügyfél (utazó) emiatt bekövetkező kárát a közvetített üzlet jutalékának összegéig.
Az alábbi feltételek képezik a szerződés (a továbbiakban: utazási szerződés) alapját, amelyet az ügyfél (utazó) közvetlenül vagy közvetítő igénybevételével az Eurotoursszal megköt. Közvetlen szerződéskötés esetén értelem szerint az Eurotoursra hárulnak a közvetítő kötelezettségei. A tárgyszerű általános utazási feltételektől való eltérést a PRG vonatkozó előírásainak megfelelően minden részletes reklámdokumentumban láthatóvá kell tenni.

1. Foglalás/szerződéskötés:
A szerződés akkor jön létre, ha az Eurotours az utazási visszaigazolását (foglalási űrlap) az ügyfelek (utazók) részére írásban megküldi. Ennek alapján alakulnak ki a jogok és az ügyfelekkel (utazókkal) szembeni kötelezettségek.

2. Személycsere az utazás résztvevőinél:
Az ügyfeleknél (utazóknál) a PRG 7. § szerinti személycsere (= az utazási csomagról kötött szerződés másik személyre való átruházása) akkor lehetséges, ha az új személy a részvétel minden feltételét teljesíti. A csere kétféleképpen történhet:

2.1. Az utazási szolgáltatásra való igény átruházása:
A foglaló személy utazási szerződés által meghatározott kötelezettségei érvényben maradnak, amennyiben az illető minden igényét vagy egyes szerződéses igényeit átruházza egy harmadik félre. Ebben az esetben az ebből következő többletköltségeket a foglaló állja.

2.2. Az utazási szerződés átruházása:
A foglaló személy a közte és az Eurotours között megkötött utazási szerződést egy harmadik személyre átruházhatja. Az átruházást az Eurotoursnak közvetlenül vagy közvetítő révén kell jelezni. A foglaló személynek az átruházást legkésőbb az utazás megkezdése előtti 7. napig írásban (akár emailben) kell közölnie. Az átruházó és a kedvezményezett az utazásra vonatkozó még kiegyenlítetlen díjakért, illetve adott esetben az átruházás miatt jelentkező többletköltségekért közösen tartoznak felelősséggel az Eurotours felé.

Megjegyzés: Az utazó személyében bekövetkező változás esetén az Eurotours által külön bejelentett újrafoglalási díj fizetendő, amely magában foglalja az Eurotours személycserével kapcsolatos költségeit, valamint a légitársaságok, szállodák, ügynökségek stb. további külső költségeit.

3. A szerződés tartalma, információk és egyéb mellékszolgáltatások:
A közvetítő tájékoztatási kötelezettségein túl (vagyis a PRG 4. § és 15. § szerinti tájékoztatás az útlevéllel, vízummal, valutával, vámüggyel és egészségüggyel kapcsolatos hatósági beutazási előírásokról) az Eurotoursnak kielégítő tájékoztatást kell nyújtania az általa kínált szolgáltatásokról. Az utazási szerződés tárgyát a foglalás időpontjában érvényes katalógusban, illetve prospektusban olvasható szolgáltatásleírás, valamint a további információk képezik, kivéve, ha a foglalásnál más megállapodás született.

4. Utazás különleges kockázatokkal:
Különleges kockázatokkal járó utazások esetén (pl. expedíció) az Eurotours nem tartozik felelősséggel a kockázatokból adódó következményekért, amennyiben ezek a kötelezettségi területén kívül esnek. Kiterjed viszont az Eurotours kötelezettsége az utazás alapos előkészítésére, illetve az egyes utazási szolgáltatások lebonyolításával megbízott személyek és vállalatok gondos kiválasztására.


5. Jogalapok hiányosan teljesített szolgáltatás esetén: ​​​​​​

5.1. Szavatosság:
Nemteljesítés vagy hiányosan teljesített szolgáltatás esetén az ügyfél (utazó) a PRG 12. § (1) értelmében felelősségtől függetlenül szavatossági igénnyel élhet, amennyiben a hiányosság nem az ügyfél (utazó) felelőssége. Az ügyfél (utazó) ezzel beleegyezik abba, hogy számára az Eurotours az átalakítás vagy az árcsökkentés igénylése helyett megfelelő határidőn belül hiánytalan szolgáltatást biztosít, vagy a hiányos szolgáltatáson javít. Segítséget jelenthet a hiány megszüntetése, illetve egy azonos vagy magasabb értékű pótszolgáltatás, amely elnyerte az ügyfél (utazó) kifejezett beleegyezését. Abban az esetben, ha az előbb megnevezett megoldásra irányuló törekvés sikertelen, vagy az Eurotoursnak nem áll módjában a helyesbítés, vagy a hiányosság mértékének javítása és az érintett utazási szolgáltatás értéke aránytalan költségekkel jár, az ügyfél (utazó) a PRG 11. § (4)-(8) bekezdéseinek értelmében jogorvoslattal élhet.

5.2. Kárpótlás:
Ha az Eurotours vagy a segítségei nem teljesítik az Eurotours számára a szerződéses viszony által meghatározott kötelezettségeket, akkor az Eurotours köteles kárpótolni az ügyfelet (utazót) az emiatt bekövetkező károkért. Amennyiben az Eurotours az alkalmazottjaitól eltérő személyekért kezeskedik, akkor csak abban az esetben övé a felelősség – kivéve a személyi sérülés esetét –, ha nem igazolja, hogy ezek nem szándékosság és nem is súlyos gondatlanság miatt következtek be. A szándékosság és a súlyos gondatlanság kivételével az Eurotours nem vállal felelősséget olyan tárgyakért, amelyeket az utasok általában nem visznek magukkal, kivéve, ha ezeket a körülmények ismeretében megőrzésre átvette.

Megjegyzés: Javasoljuk az ügyfeleknek (utazóknak), hogy ne vigyenek magukkal különlegesen értékes tárgyakat. Továbbá javasoljuk a szállított tárgyak szabályszerű őrzését.

5.3. Értesítés hiányosságokról:
Az ügyfélnek (utazónak) késedelem nélkül értesítenie kell az Eurotourst a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden olyan hiányosságról, amelyet az út során állapított meg. A kapcsolatfelvétel történhet közvetlenül az Eurotoursszal, helyi képviselővel vagy a közvetítővel. Az ügyfél (utazó) a kapcsolatfelvételhez szükséges információkat az úti okmányokkal együtt kapja meg. Az értesítés elmulasztása nem változtat semmit az ügyfél (utazó) 5.1. pont alatt leírt szavatossági igényein. Viszont így az ügyfél is hibás lehet, és ez korlátozhatja az esetleges kártérítési igényeit. Az Eurotoursnak azonban írásban közvetlenül vagy közvetítő útján kötelessége tájékoztatni az ügyfelet (utazót) az értesítési kötelezettségről. Ezenkívül az ügyfelet (utazót) arról is időben tájékoztatni kell, hogy az értesítés elmulasztása nem befolyásolja a szavatossági igényét, mindazonáltal előfordulhat, hogy őt is gondatlannak tartják majd. Megjegyzés: Adott esetben érdemes helyi képviselő hiányában a mindenkori szolgáltatót (pl. hotel, légitársaság) vagy közvetlenül az Eurotourst értesíteni a hiányosságról és segítséget kérni.

5.4. Felelősségi jogról szóló különleges törvények:
Repülőutaknál az Eurotours felelősségét többek között a Varsói Egyezmény és annak kiegészítő egyezménye (Montreali Egyezmény), vonat- és buszutaknál pedig a vonat- és gépjármű működésével okozott károkért való felelősségről szóló törvény szabályozza. Az ügyfél (utazó) a PRG vonatkozó rendelkezései szerinti árengedményhez vagy kártérítéshez való jogán alapuló követeléseit más jogi rendelkezés (pl. az EU légi utasok jogairól szóló rendelete) nem érinti.

6. A mindenkori igények érvényesítése:
Az igények érvényesítésének megkönnyítése érdekében azt javasoljuk az ügyfeleknek (utazóknak), hogy a szolgáltatások nemteljesítéséről vagy hiányosan történő teljesítéséről kérjenek írásbeli megerősítést, illetve gondoskodjanak bizonyítékról, igazolásokról és tanúkról. A szavatossági igények 2 éven belül érvényesíthetők. A kártérítési igények 3 év után elévülnek. Az ügyfelek (utazók) érdekében javasoljuk, hogy az igényeket késedelem nélkül, az utazásból való hazaérkezést követően közvetlenül az Eurotoursnál vagy a közvetítőn keresztül érvényesítsék, mivel egyre nagyobb késlekedés esetén bizonyítási nehézségekkel kell számolni.

7. A szerződéstől való elállás:
7.1. Az ügyfél (utazó) elállása az utazás megkezdése előtt:

a) Elállás sztornózási díj nélkül:
Eltekintve a törvény által elismert elállási jogoktól, az ügyfél (utazó) a szolgáltatás megkezdése előtt bekövetkező alábbi esetekben állhat el a szerződéstől anélkül, hogy az Eurotoursnak vele szemben követelései legyenek: Ha az utazási szerződés lényeges részeit jelentősen módosítják, beleértve az utazás árát is. Az utazás kikötött céljának, illetve jellegének meghiúsulása, vala- mint az utazás megállapított árának 8.1. szakasz szerinti emelése több mint 8 százalékkal minden esetben ilyen jellegű szerződésmódosításnak minősül. Az Eurotours köteles az ügyfélnek (utazónak) közvetlenül vagy a közvetítőn keresz- tül haladéktalanul elmagyarázni a szerződésmódosítást és tájékoztatni őt a fennálló választási lehetőségeiről: vagy elfogadja a szerződésmódosítást, vagy eláll a szerződéstől. Az ügyfélnek (utazónak) haladéktalanul élnie kell a választási jo- gával. Amennyiben az ügyfél (utazó) az Eurotours által megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a nyilatkozattétel hiányát a változások elfogadásának kell tekinteni. Amennyiben az Eurotours mulasztást követ el az ügyfelet (utazót) el- állásra feljogosító esemény bekövetkezésénél, az Eurotoursnak az ügyféllel szemben kártérítési kötelezettsége keletkezik.

b) Kárpótlási igény:
Ha az ügyfél (utazó) nem él az a) pont szerinti elállási lehetőségekkel, és ha az Eurotours általi sztornózás esetén nem az ügyfél (utazó) a hibás, a szerződés hely- reállítása helyett az ügyfél követelheti annak teljesítését egy másik azonos értékű utazáson való részvétellel, amennyiben az Eurotoursnak módjában áll teljesíteni ezt a szolgáltatást. A választási jog igénylése mellett az ügyfél (utazó) igényelhet kártérítést a szerződés nemteljesítése miatt, amennyiben nem a
7.2. pont esete érvényesül.
c) Elállás sztornózási díjjal:
A sztornózási díj százalékos viszonyban áll az utazás árával, nagysága az elállási nyilatkozat időpontjához és az adott utazás típusához, valamint a megtakarított költségekhez, az utazási szolgáltatások egyéb felhasználásából esetlegesen várha- tó jövedelemhez, valamint az érintett szolgáltatóknak ténylegesen fizetendő ös- szegekhez igazodik. Az utazás ára, illetve az átalányár alatt a szerződésben megál- lapított szolgáltatások teljes ára értendő.

Az ügyfél (utazó) az a) pontban meg nem nevezett összes esetben jogosult elállni a szerződéstől, sztornózási díj megfizetése ellenében. A sztornózási díj aránytalansá- ga esetén azt a bíróság csökkentheti. Azoknál az utazási csomagoknál, ahol az Eurotours szervezőként van jelen – amennyiben az ügyféllel (utazóval) másféle megállapodás nem történt –, az alábbi sztornózási díjak érvényesek:

24 órával a foglalás utánig - 0%
az utazás megkezdése előtti 30. napig 10%
az utazás megkezdése előtti 20–29. napig 25%
az utazás megkezdése előtti 10–19. napig 50%
az utazás megkezdése előtti 4–9. napig 65%
Az utazás megkezdése előtti 3. naptól és meg nem jelenés esetén (lásd. 7.2. d) pont
az utazás árához képest 85%

Különleges (eltérő) lemondási díjú termékek:
Abban az esetben, ha a kiválasztott csomagajánlatokra a fent említett sztornódíjak- tól eltérő lemondási díjak vonatkoznak, az Eurotours kifejezetten tájékoztatja az ügyfeleket (utazókat) a vonatkozó hirdetésben.

Elállási nyilatkozat:
A szerződéstől való elállásnál a következőkre kell figyelni: Az ügyfél (utazó) bármikor közölheti a közvetítővel, ahol az utazást lefoglalta, hogy eláll a szerződéstől. Azt javasoljuk, hogy a sztornózásról való nyilatkozatot:

• ajánlott levélben küldje el vagy
• személyesen tegye meg, és ugyanekkor írásos nyilatkozatot is nyújtson be

d) Meg nem jelenés:
A meg nem jelenés azt jelenti, hogy az ügyfél (utazó) nincs ott az indulásnál, mert nincs szándékában utazni, vagy elmulasztja az indulást hanyagság vagy valamilyen véletlen esemény miatt. Továbbá tisztázandó, hogy az ügyfél (utazó) az utazási szolgáltatás fennmaradó részét nem tudja vagy nem akarja igénybe venni, ebben az esetben a sztornótáblázatnak megfelelő díj megfizetésére kötelezett. A fent megnevezett díj aránytalansága esetén azt a bíróság egyes esetekben csökkentheti.

7.2. Az Eurotours elállása az utazás megkezdése előtt:
Az Eurotours akkor mentesül a szerződés teljesítése alól, ha:

a) a létszám nem éri el a kiírásban eleve megállapított minimális résztvevőszámot, és erről az ügyfelet (utazót) az utazás leírásában megadott vagy az alábbi határidőn belül írásban értesíti:
b) • több mint 6 napos utazásoknál az utazás megkezdése előtti 20. napig,
• 2–6 napos utazásoknál az utazás megkezdése előtti 7. napig,
• egynapos utazásoknál az utazás megkezdése előtt legkésőbb 48 órával.

Ha a résztvevők száma az Eurotours kisebb gondatlanságából következő mulasztás miatt nem éri el a minimális létszámot, az ügyfél (utazó) kártérítést követelhet; ennek mértéke a sztornózási díj átalányával egyezik meg. Ezt az összeget eghaladó kár érvényesítése sincs kizárva.
c) A sztornózás vis maior miatt következik be, vagyis szokatlan és előre nem látható események miatt, amelyekre az, aki vis maiorra hivatkozik, nincs hatással, és amely esemény következményeit a szükséges gondosság alkalmazása esetén sem lehe- tett volna elkerülni. Nem számít ilyen eseménynek a túlfoglalás, de az állami rendelkezések, sztrájkok, háború vagy háborúhoz hasonló állapotok, járványok, ter- mészeti katasztrófák stb. igen.

d) Az a) és b) esetben az ügyfél (utazó) visszakapja a befizetett összeget. A 7.1 pont b) szakaszának 1. bekezdése szerint az ügyfelet megilleti a választás joga.

7.3. Az Eurotours elállása az utazás megkezdése után:

Az Eurotours akkor mentesül a szerződés teljesítése alól, ha az ügyfél (utazó) egy csoportos utazás keretében az utazás lebonyolítását figyelmeztetés ellenére rendkívül helytelen viselkedésével tartósan zavarja. Ebben az esetben az ügyfél (utazó), amennyiben hibásnak bizonyul, köteles megtéríteni a károkat az Eurotoursnak.

8. Szerződésmódosítások:

8.1. Ármódosítások:
A szervező fenntartja a jogot, hogy az utazás foglalással megerősített árát az akaratától független okok miatt megnövelje, amennyiben az utazási időpont több mint két hónappal a szerződés megkötése után van. Ilyen jellegű okok kizárólag a szállítási költségek (pl. üzemanyagköltség), bizonyos szolgáltatások illetékei, pl. leszállási díjak, bevagy kihajózási illetékek kikötőkben és a megfelelő díjak a repülőtereknél, illetve az adott utazás esetében alkalmazandó valutaárfolyamok. Ha ezen okokból kifolyólag az ár csökken, ezt továbbítani kell az ügyfelek (utazók) felé. A két hónapos határidőn belül csak akkor lehet növelni az árat, ha ennek okairól a foglalásnál egyesével megállapodás születik, és ezeket a foglalási lapon feltüntetik. Az elutazás napját megelőző 20. nap után az ár nem módosítható. Ármódosítás csak akkor lehetséges, ha a megállapított feltételek fennállásakor pontos utasítást rögzítettek az új ár kiszámításával kapcsolatban is. Az ügyfélnek (utazónak) haladéktalanul el kell magyarázni az ármódosításokat és azok körülményeit. Ha az utazás ára több mint 8 százalékkal változik, az ügyfél (utazó) minden esetben sztornózási díj nélkül állhat el a szerződéstől (lásd 7.1. a) pont). Amennyiben a fent felsorol okokból kifolyólag árcsökkentésre kerül sor, ezt továbbítani kell az ügyfelek (utazók) felé.

8.2. Szolgáltatásmódosítások az utazás megkezdése után:
A módosításoknál, amelyeket az Eurotoursnak képviselnie kell, az 5. szakaszban leírt szabályozások vannak érvényben (Jogalapok hiányosan teljesített szolgáltatás esetén). Amennyiben az elutazást követően a szerződésben megállapodott szolgáltatások jelentős része nem teljesül vagy nem teljesíthető, az Eurotoursnak kiegészítő díj nélkül meg kell ten nie a megfelelő intézkedéseket, hogy az utazást le lehessen bonyolítani. Amennyiben ilyen intézkedések nem tehetők meg, vagy ezeket az ügyfél (utazó) nyomós okokból kifolyólag nem fogadja el, az Eurotoursnak adott esetben kiegészítő díj nélkül gondoskodnia kell egy hasonló értékű lehetőségről, amelynek keretében az ügyfelet (utazót) az elindulás helyére vagy egy másik, vele egyeztetett helyre szállítják. Egyébként a szerződés nemteljesítése vagy hiányos teljesítése esetén az Eurotours köteles tőle telhetően a legtöbbet megtenni azért, hogy a nehézségek megoldása során az ügyfélnek (utazónak) segítséget nyújtson.

9. Információ megosztása harmadik féllel:
Az utazás résztvevőinek nevével és az utazók tartózkodási helyével kapcsolatos információkat sürgős esetben sem osztjuk meg harmadik féllel, kivéve, ha az utazók kifejezetten kérték az információk megosztását. A sürgős üzenetek átadásának költségeit az ügyfél (utazó) állja. Ezért az utazás résztvevőinek javasoljuk, hogy a hozzátartozóiknak adják meg a pontos üdülési címet.

10. A távértékesítés (online üzlet) különleges feltételei:
• A távértékesítésben (online üzlet) a fizetés bankkártyával (Visa, Mastercard, Ameri- can Express, Diners), banki átutalással vagy Paypal használatával történik.
• A kézbesítésre postai úton, magán kézbesítéssel (pl. DHL) vagy e-mailben kerül sor.
• A szerződéses adatokat a számlázás miatt mentik, az ügyfél (utazó) ezt egy meg- rendelőlap formájában kapja meg.
• Az üzleti tevékenység teljesítésének helye Kitzbühel.
• A szerződés, megrendelés és üzleti tevékenység nyelve magyar.
• Az elszámolás forint (Ft) történik.
• Az Eurotours e-mail címe: utazas@eurotours.at.
• Ha a fogyasztó belföldi lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve belföldi munkaviszonyt élvez, akkor a joghatósági törvény (JN) 88. §, 89. § és 93. § (2) és 104. § (1) vonatkozó előírásainak megfelelően az vele szemben benyúj- tott kereset esetén a lakóhelyének, a szokásos tartózkodási helyének vagy fog- lalkoztatási helyének területén található bíróság joghatósága állapítható meg; a már felmerült jogvitákra ez nem vonatkozik. A szerződésből eredő jogviták esetén a szerződéses viszonyra a fogyasztó lakóhelyén érvényes kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezéseket kell alkalmazni.
11. Adatvédelem:
Az utazási szolgáltatások sajátos jellege miatt az utazó személyes adatainak tárolása és továbbítása (különösen, de nem kizárólag utónévük és vezetéknevük) nélkülözhetetlen. Az ügyfél (utazó) tudomásul veszi, hogy a közvetítő és az Eurotours számára megadja az utazó vagy a vállalkozás adatait, amelyek a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásához szükségesek, és elfogadja a megrendelt szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges adatok továbbítását a következők részére:

• idegenforgalmi szolgáltatások foglalására szolgáló foglalási platformok;
• szolgáltatók, akik turisztikai vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtanak;
• állami szervek és bankok, amelyeknek jelentéstételi, adójogi és egyéb, törvény által előírt kötelezettségeik vannak

Ha a személyes adatok továbbítása nem az érintetten, hanem az ügyfél (utazó) más képviselőjén keresztül kerül sor, akkor az ügyfél (utazó) köteles az érintettet az Eurotours és a közvetítő felé történő adattovábbításról, valamint a fent felsorolt címzetteknek történő adattovábbításáról tájékoztatni. Az Eurotours és a közvetítő ezeket az adatokat a vonatkozó adatvédelmi előírásokkal összhangban bizalmasan kezeli, és csak akkor továbbítja harmadik félnek, ha az a közvetítői-/szervezői szolgáltatás nyújtásához szükséges, vagy ha az adatok továbbítása törvényileg kötelező. A közös jogok és kötelezettségek részletes leírása, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések esetén felelős kapcsolattartó személy elérhetősége megtalálható az adatvédelmi nyilatkozatban: https://www.aldi-utazas.hu/hu/informacio/adatvedelem-9142378

Az ajánlatokhoz kapcsolódó változtatás, nyomdahiba és rendelkezésre állás változásának joga fenntartva.

Verzió (08-2019)

Az ügyfél pénzének biztosítása az utazási irodák csomagtúrák biztosítására vonatkozó rendelet (PRV) alapján

Az Eurotours Ges.m.b.H. Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, az oszták kereskedelmi információs rendszerben a 21907890 GISA szám alatt van bejegyezve.

Kezesünk az Erste Group Bank AG, Belvedere 1, 1010 Bécs, a kezességvállalási nyilatkozat száma 618418.

Lebonyolítóként működik az Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Bécs – telefonszám:
+43 1 317 25 00, Fax:+43 1 319 93 67. Ezeken a számokon kell bejelenteni az összes igényt egyéb veszteség esetén 8 héten belül az utazási irodák biztosítási rendeletének (RSV) 3. szakaszának 1. §-ában megnevezett események bekövetkezését követően.

Foglaláskor (de legkorábban 11 hónappal az utazás vége előtt) ki kell fizetni az utazás árának 20%-át. A hátralévő összeget legkorábban 20 nappal az utazás megkezdése előtt fokozatosan kell kifizetni az utazási dokumentumok átadása ellenében.


Eurotours Ges.m.b.H.
Kirchberger Str. 8A-6370 Kitzbühel, Ausztria
Telefon: +43 (0)5356 606 0
Internet: www.eurotours.at
Cégjegyzékszám: 45507 Y Cégbíroság székhelye: Landesgericht InnsbruckUID: ATU 31931808

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.