Az általános utazási feltételek (ARB 1992) érvényesek az utakra, valamint az Eurotours visszaigazolása.
Az igazolás kézhez vételekor egy 20 % -os előleg fizetése esedékes. A fennmaradó összeg 20 nappal az indulás előtt fizetendő. A változtatás joga fennáll.

Kiigazítás a 247/93.sz. BGBI fogyasztóvédelmi törvény kiegészítésének és az I 48/2001. sz. BGBI jogszabályból eredő jogokkal kapcsolatos törvénymódosításnak megfelelően. Az egészségügyért, sportért és fogyasztóvédelemért felelős szövetségi miniszter fogyasztópolitikai tanácsának együttes javaslatára, az 1994-es ipari rendelet 1. szakaszának 73. §-a, illetve a gazdaságügyi szövetségi miniszter 1994-es szövegváltozatú rendeletének 8. §-a szerint, amely az utazási irodák működését szabályozza (jelenleg a BGBI. II 401/98. 6. §-a).

Az utazási iroda felléphet közvetítőként (A szakasz) és/vagy szervezőként (B szakasz).
- A közvetítő vállalja a felelősséget azért, hogy egy másik fél (szervező, szállítási vállalat, szállodavezető stb.) szolgáltatásaival kapcsolatos igényeiről gondoskodjon.
- A szervező az a vállalat, amely vagy több turisztikai szolgáltatást kínál egy átalányárhoz (átalányár/ utazás megszervezése), vagy egyes turisztikai szolgáltatásokat saját szolgáltatásként teljesít, és ehhez általában saját prospektusokat, kiírásokat stb. bocsát rendelkezésre.
- Az utazásszervezőként fellépő vállalat közvetítőként is tevékenykedhet, amikor más szolgáltatásait közvetíti ki (pl. fakultatív kirándulások a nyaralás helyszínén), amennyiben utal erre a közvetítői funkcióra. A következő feltételek alkotják annak a szerződésnek a szövegét, amelyet a szokásos módon az utazási irodák közvetítőként (A szakasz) vagy szervezőként (B szakasz) kötnek az ügyfeleikkel/utasokkal (megj.: a fogyasztóvédelmi törvény értelmében).
Az alábbiak különleges feltételei elsődlegesek:
- a közvetítő utazásszervező,
- a közvetített szállítási vállalat (pl. vonat, busz, repülő és hajó) és
- más közvetítő szolgáltatók.
Az alábbi feltételek képezik annak a szerződésnek az alapját (ügyviteli szerződés), amelyet az ügyfelek
a közvetítővel kötnek

1.) Foglalás/szerződéskötés

A foglalás történhet írásban, telefonon vagy szóban. A telefonon vagy szóban történő foglalást az utazási irodának azonnal meg kell erősítenie írásban. Az utazási irodáknak foglalási űrlapot kell használni, amely minden lényeges adatot tartalmaz az ügyfelek megrendeléséről, hivatkozva a foglalás alapjául szolgáló utazási kiírásra (katalógus, prospektus stb.). A közvetítőnek a saját szolgáltatása és a szervező általa közvetített szolgáltatása tekintetében az utazási irodák működésére vonatkozó előírások 8. §-ának megfelelően utalnia kell a tárgyszerű ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKRE, az ettől eltérő utazási feltételekre igazolhatóan fel kell hívnia a figyelmet, és ezeket ebben az esetben a szerződéskötés előtt kézbesíteni kell. Külföldi vállalat (szolgáltató, utazásszervező) szolgáltatásának közvetítése esetén előfordulhat a külföldi jogszabályok alkalmazása is. Az, aki a saját nevében vagy egy harmadik fél helyett végzi el a foglalást, megbízónak minősül, és egyéb nyilatkozat hiányában átvállalja a megbízás értelmében az utazási irodára háruló kötelezettségeket (fizetések, visszalépés a szerződéstől stb.). Foglaláskor az utazási iroda követelhet feldolgozási díjat és valamilyen (minimális) fizetséget. A hátralévő összeg kifizetése és a készpénzkiadás pótlása (telefonköltségek, táviratköltségek stb.) az adott szervező vagy szolgáltató utazási dokumentumainak (ehhez nem tartoznak hozzá a személyes dokumentumok) kézbesítésekor az utazási iroda kötelezettsége.

A foglalásokat átvevő utazási vállalatok kötelesek átadni az utasoknak egy visszaigazolást az utazási szerződésről (utazás megerősítése) a szerződés megkötésekor vagy utána azonnal.

2.) Információk és egyéb mellékszolgáltatások


2.1.) Információk az útlevelekkel, vízumokkal, valutákkal, vámügyekkel és egészségügy- gyel kapcsolatos hatósági előírásokról Feltételezzük, hogy az utas tisztában van azzal, hogy a külföldi utazáshoz általában érvényes úti okmány szükséges. Az utazási irodának tájékoztatnia kell az ügyfelét a vonatkozó, külföldön érvényes, útlevéllel, vízummal és egészségüggyel kapcsolatos hatósági beutazási előírásokról, illetve kérésre a valutáról és a vámügyi előírásokról, amennyiben ezekről Ausztriában értesülni lehet (különösen a TIM alapján). Más tekintetben az előírások betartásáért az ügyfél maga tartozik felelősséggel. Lehetőség szerint az utazási iroda bizonyos díj ellenében átvállalja az esetlegesen szükséges vízum beszerzését. Kérés esetén az utazási iroda lehetőség szerint felvilágosítást nyújt a külföldiekre, állampolgárság nélküli személyekre, illetve kettős állampolgárokra vonatkozó különleges előírásokról.

2.2.) Információk az utazási szolgáltatásról Az utazási iroda köteles az utazásszervező vagy a szolgáltató közvetítendő szolgáltatását az adott közvetített szerződés sajátosságainak és az adott célország vagy célhely adottságainak figyelembevételével, a legjobb tudása szerint bemutatni.

3.) Jogállás és felelősség

Az utazási iroda felelőssége az alábbiakra terjed ki:
- az adott szervező, illetve szolgáltató gondos kiválasztása, valamint a tapasztalatok alapos kiértékelése;
- a szolgáltatások kifogástalan biztosítása, beleértve az ügyfelek megfelelő tájékoztatását és az úti okmányok kiadását;
- értesítések, szándéknyilatkozatok és kifizetések igazolható továbbítása az ügyfél és a közvetítendő vállalat között, illetve fordítva (pl. a megállapodásban szereplő szolgáltatás és ár módosításai, elállási nyilatkozatok, reklamációk).

Az utazási iroda nem tartozik felelősséggel az általa közvetített, illetve biztosított szolgáltatásokért.

Az utazás visszaigazolásán az utazási vállalatnak meg kell adnia az ügyfél számára a cég szövegét (a terméknevet), az utazásszervező, illetve adott esetben egy biztosító címét, amennyiben ezek az adatok nem találhatók meg a prospektusban, katalógusban vagy más részletes reklámdokumentumban.
Amennyiben a vállalat ezt elmulasztja, szervezőként, illetve szolgáltatóként felelősséggel tartozik az ügyfél felé.

4.) Hiányosan teljesített szolgáltatás

Ha az utazási iroda megsérti a szerződéses viszony által előírt kötelezettségeket, köteles megtéríteni az ügyfél emiatt bekövetkező kárát, amennyiben nem igazolja, hogy sem szándékosság, sem súlyos gondatlanság nem róható fel neki. Amennyiben az utazási iroda kisebb mértékű hiányosság miatt szegi meg a szerződést, köteles megtéríteni az ügyfél emiatt bekövetkező kárát a közvetített üzlet jutalékának összegéig.

Az alábbi feltételek képezik a szerződés – a továbbiakban: utazási szerződés – alapját, amelyet a foglaló közvetlenül vagy közvetítő igénybevételével a szervezővel megköt. Közvetlen szerződéskötés esetén értelem szerint a szervezőre hárulnak a közvetítő kötelezettségei. A szervező alapvetően elismeri a tárgyszerű ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKET, az eltérések a szervező minden részletes reklámdokumentumában láthatók a működésre vonatkozó előírások 8. §-ának megfelelően.

1.) Foglalás/szerződéskötés

Az utazási szerződés akkor jön létre a foglaló és a szervező között, amikor megegyeznek a szerződés lényeges elemeiről (ár, szolgáltatás és határidő). Ennek alapján alakulnak ki a jogok és az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek.

2.) Személycsere az utazás résztvevőinél

Az utazóknál akkor lehetséges személycsere, ha az új személy a részvétel minden feltételét teljesíti. A csere kétféleképpen történhet.

2.1.) Az utazási szolgáltatásra való igény átruházása

A foglaló személy utazási szerződés által meghatározott kötelezettségei érvényben maradnak, amennyiben az illető minden igényét vagy egyes szerződéses igényeit átruházza egy harmadik félre. Ebben az esetben az ebből következő többletköltségeket a foglaló állja.

2.2.) Az utazás átruházása

Ha az ügyfél akadályoztatva van, és nem tudja megkezdeni az utazást, a szerződéses viszony átruházható egy másik személyre. Az átruházást közvetlenül vagy közvetítő révén az elutazás időpontja előtt egy bizonyos határidőn belül kell közölni a szervezővel. Az utazásszervező előzetesen megadhat egy konkrét határidőt. Az átruházó és a kedvezményezett a még kiegyenlítetlen díjakért, illetve adott esetben az átruházás miatt jelentkező többletköltségekért közösen tartoznak felelősséggel.

3.) A szerződés tartalma, információk és egyéb mellékszolgáltatások

A közvetítő tájékoztatási kötelezettségein túl (vagyis információ az útlevéllel, vízummal, valutával, vámüggyel és egészségüggyel kapcsolatos hatósági beutazási előírásokról) a szervezőnek kielégítő tájékoztatást kell nyújtania az általa kínált szolgáltatásokról is. Az utazási szerződés tárgyát a foglalás időpontjában érvényes katalógusban, illetve prospektusban olvasható szolgáltatásleírás, valamint a további információk képezik, kivéve, ha a foglalásnál más megállapodás született. Javasoljuk azonban, hogy az ilyen jellegű megállapodásokat mindenképpen rögzítsék írásban.

4.) Utazás különleges kockázatokkal

Különleges kockázatokkal járó utazások esetén (pl. expedíció) a szervező nem tartozik felelősséggel a kockázatokból adódó következményekért, amennyiben ezek a kötelezettségi területén kívül esnek. Kiterjed viszont az utazásszervező kötelezettsége az utazás alapos előkészítésére, illetve az egyes utazási szolgáltatások lebonyolításával megbízott személyek és vállalatok gondos kiválasztására.

5.) Jogalapok hiányosan teljesített szolgáltatás esetén


5.1.) Szavatosság

Az ügyfél nem vagy hiányosan teljesített szolgáltatás esetén szavatosságigénnyel állhat elő. Az ügyfél ezzel beleegyezik abba, hogy számára a szervező az átalakítás vagy az árcsökkentés igénylése helyett megfelelő határidőn belül hiánytalan szolgáltatást biztosít, vagy a hiányos szolgáltatáson javít. Segítséget jelenthet a hiány megszüntetése, illetve egy azonos vagy magasabb értékű pótszolgáltatás, amely elnyerte az ügyfél kifejezett beleegyezését.

5.2.) Kárpótlás

Ha a szervező vagy a segítségei nem teljesítik a szervező számára a szerződéses viszony által meghatározott kötelezettségeket, akkor a szervező köteles kárpótolni az ügyfelet az emiatt bekövetkező károkért. Amennyiben az utazásszervező az alkalmazottjaitól eltérő személyekért kezeskedik, akkor csak abban az esetben övé a felelősség – kivéve a személyi sérülés esetét –, ha nem igazolja, hogy ezek nem szándékosság és nem is súlyos gondatlanság miatt következtek be. A szándékosság és a súlyos gondatlanság kivételével az utazásszervező nem vállal felelősséget olyan tárgyakért, amelyeket az utasoknak általában nem visznek magukkal, kivéve, ha ezeket a körülmények ismeretében megőrzésre átvette. Ezért javasoljuk az ügyfeleknek, hogy ne vigyenek magukkal különlegesen értékes tárgyakat. Továbbá javasoljuk a szállított tárgyak szabályszerű őrzését.

5.3.) Értesítés hiányosságokról

Az ügyfélnek késedelem nélkül értesítenie kell a szervező képviselőjét a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden olyan hiányosságról, amelyet az út során állapított meg. Ennek feltétele, hogy az ügyfél tudjon ilyen képviselőről, és hogy a képviselő helyben, különösebb fáradság nélkül elérhető legyen. Az értesítés elmulasztása nem változtat semmit az ügyfél 5.1 pont alatt leírt szavatossági igényein. Viszont így az ügyfél is hibás lehet, és ez korlátozhatja az esetleges kártérítési igényeit. A szervezőnek azonban írásban közvetlenül vagy közvetítő útján kötelessége tájékoztatni az ügyfelet az értesítési kötelezettségről. Ezenkívül az ügyfelet arról is időben tájékoztatni kell, hogy az értesítés elmulasztása nem befolyásolja a szavatossági igényét, mindazonáltal előfordulhat, hogy őt is hibásnak tartják majd. Adott esetben érdemes helyi képviselő hiányában a mindenkori szolgáltatót (pl. hotel, légitársaság) vagy közvetlenül a szervezőt értesíteni a hiányosságról és segítséget kérni.

5.4.) Külön törvények a felelősségi jogról

Repülőutaknál a szervező felelősségét többek között a Varsói Egyezmény és annak kiegészítő egyezménye, vonat- és buszutaknál pedig a vonat- és gépjármű működésével okozott károkért való felelősségről szóló osztrák törvény szabályozza.

6.) A mindenkori igények érvényesítése

Az igények érvényesítésének megkönnyítése érdekében azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy a szolgáltatások nemteljesítéséről vagy hiányosan történő teljesítéséről kérjenek írásbeli megerősítést, illetve gondoskodjanak bizonyítékról, igazolásokról és tanúkról. A szavatossági igények csak 6 hónapon belül érvényesíthetők. A 2002. január 1-je utáni foglalásoknál a felhasználó határideje két év. A kártérítési igények 3 év után elévülnek. Az utazók érdekében javasoljuk, hogy az igényeket késedelem nélkül, az utazásból való hazaérkezést követően közvetlenül a szervezőnél vagy a közvetítő utazási irodán keresztül érvényesítsék, mivel egyre nagyobb késlekedés esetén bizonyítási nehézségekkel kell számolni.

7.) A szerződéstől való elállás


7.1.) Az ügyfél elállása az utazás megkezdése előtt

a) Elállás sztornózási díj nélkül
Eltekintve a törvény által elismert elállási jogoktól, az ügyfél a szolgáltatás megkezdése előtt be-következő alábbi esetekben állhat el a szerződéstől anélkül, hogy a szervezőnek vele szemben követelései legyenek: Ha a szerződés lényeges részeit jelentősen módosítják, beleértve az utazás árát is. Az utazás kikötött céljának, illetve jellegének meghiúsulása, illetve az utazás megállapított árának 8.1 szakasz szerinti emelése több mint 10 százalékkal minden esetben ilyen jellegű szerződésmódosításnak minősül. A szervező köteles az ügyfélnek közvetlenül vagy a közvetítő utazási irodán keresztül haladéktalanul elmagyarázni a szerződésmódosítást és tájékoztatni őt a fennálló választási lehetőségeiről: vagy elfogadja a szerződésmódosítást, vagy eláll a szerződéstől. Az ügyfélnek haladéktalanul élnie kell a választási jogával. Amennyiben a szervező mulasztást követ el az ügyfelet az elállásra feljogosító esemény bekövetkezésénél, a szervezőnek az ügyféllel szemben kártérítési kötelezettsége keletkezik.

b) Kárpótlási igény
Ha az ügyfél nem él az a) pont szerinti elállási lehetőségekkel, és ha az utazásszervező sztornózásánál nem az ügyfél a hibás, a szerződés helyreállítása helyett az ügyfél követelheti annak teljesítését egy másik azonos értékű utazáson való részvétellel, amennyiben a szervezőnek módjában áll teljesíteni ezt a szolgáltatást. A választási jog igénylése mellett az ügyfél igényelhet kártérítést a szerződés nemteljesítése miatt, amennyiben nem a 7.2 pont esete érvényesül.

c) Elállás sztornózási díjjal
A sztornózási díj százalékos viszonyban áll az utazás árával, és nagysága az elállási nyilatkozat időpontjához és az adott utazás típusához igazodik. Az utazás ára, illetve az átalányár alatt a szerződésben megállapított szolgáltatások teljes ára értendő. Az ügyfél az a) pontban meg nem nevezett összes esetben jogosult elállni a szerződéstől, sztornózási díj megfizetése ellenében. A sztornózási díj aránytalansága esetén azt a bíróság csökkentheti.

Az utazás típusa szerint személyenként az alábbi sztornózási díjak érvényesek:

1. Különjáratok (charterjáratok), csoportos szervezett utazások (csoportos átalányos
utazások menetrend szerinti járművel), autóbuszos társasutazások (többnapos utazások)
az utazás megkezdése előtti 30. napig...................................................... 10%
az utazás megkezdése előtti 20–29. napig............................................... 25%
az utazás megkezdése előtti 10–19. napig.................................................50%
az utazás megkezdése előtti 4–9. napig....................................................65%
az utazás megkezdése előtti 3. naptól (72 óra).........................................85%
az utazás árához képest

2. Egyéni szervezett utazások (egyéni átalányos utazások menetrend szerinti járművel), vasúttársaságok utazásai (kivéve a különvonatokat)
az utazás megkezdése előtti 30. napig...................................................... 10%
az utazás megkezdése előtti 20-29. napig.................................................15%
az utazás megkezdése előtti 10–19. napig.................................................20%
az utazás megkezdése előtti 4–9. napig....................................................30%
az utazás megkezdése előtti 3. naptól (72 óra).........................................45%
az utazás árához képest

A szállásokra, az üdülőkre, a hajóutakra, az egynapos buszos utakra, a különvonatokra vagy a külön tarifájú menetrend szerinti repülőjáratokra különleges feltételek vonatkoznak. Ezeket fel kell tüntetni a részletes programleírásban.

Elállási nyilatkozat
A szerződéstől való elállásnál a következőkre kell figyelni:
Az ügyfél (megbízó) bármikor közölheti az utazási irodával, ahol az utazást lefoglalta, hogy eláll a szerződéstől.
Azt javasoljuk, hogy a sztornózásról való nyilatkozatot
- ajánlott levélben küldje el vagy
- személyesen tegye meg, és ugyanekkor írásos nyilatkozatot is nyújtson be.

d) Meg nem jelenés
A meg nem jelenés azt jelenti, hogy az ügyfél nincs ott az indulásnál, illetve nem érkezik meg, mert nincs szándékában utazni, vagy elmulasztja az indulást becsúszó gondatlanság vagy valamilyen véletlen esemény miatt. Továbbá tisztázzuk, hogy az ügyfél az utazási szolgáltatás fennmaradó részét nem veheti igénybe, ha a c1 pont (különjáratok stb.) szerinti utazási típusoknál 85%-ot, a c2 pont (egyéni szervezett utazások stb.) szerinti utazási típusoknál pedig az utazás árának 45%-át kell még befizetnie. A fent megnevezett díj aránytalansága esetén azt a bíróság egyes esetekben csökkentheti.

7.2.) A szervező elállása az utazás megkezdése előtt

a) A szervező akkor mentesül a szerződés teljesítése alól, ha a létszám nem éri el a kiírásban eleve megállapított minimális résztvevőszámot, és az ügyfelet az utazás leírásában megadott vagy az alábbi határidőn belül írásban értesíti:
- több mint 6 napos utazásoknál az utazás megkezdése előtti 20. napig,
- 2–6 napos utazásoknál az utazás megkezdése előtti 7. napig,
- egynapos utazásoknál az utazás megkezdése előtt legkésőbb 48 órával.
Ha a résztvevők száma a szervező kisebb gondatlanságából következő mulasztás miatt nem éri el a minimális létszámot, az ügyfél kártérítést követelhet, ennek mértéke a sztornózási díj átalányával egyezik meg. Ezt az összeget meghaladó kár érvényesítése sincs kizárva.

b) A sztornózás vis maior miatt következik be, vagyis szokatlan és előre nem látható események miatt, amelyekre az, aki vis maiorra hivatkozik, nincs hatással, és amely esemény következményeit a szükséges gondosság alkalmazása esetén sem lehetett volna elkerülni. Nem számít ilyen eseménynek a túlfoglalás, de az állami rendelkezések, sztrájkok, háború vagy háborúhoz hasonló állapotok, járványok, természeti katasztrófák stb. igen.

c) Az a) és b) esetben az ügyfél visszakapja a befizetett összeget. A 7.1 pont b) szakaszának 1. bekezdése szerint az ügyfelet megilleti a választás joga.

7.3.) A szervező elállása az utazás megkezdése után

A szervező akkor mentesül a szerződés teljesítése alól, ha az ügyfél egy csoportos utazás keretében az utazás lebonyolítását figyelmeztetés ellenére rendkívül helytelen viselkedésével tartósan zavarja. Ebben az esetben az ügyfél, amennyiben hibásnak bizonyul, köteles megtéríteni a károkat a szervezőnek.

8.) Szerződésmódosítások


8.1.) Ármódosítások

A szervező fenntartja a jogot, hogy az utazás foglalással megerősített árát az akaratától független okok miatt megnövelje, amennyiben az utazási időpont több mint két hónappal a szerződés megkötése után van. Ilyen jellegű okok kizárólag a szállítási költségek (pl. üzemanyagköltség), bizonyos szolgáltatások illetékei, pl. leszállási díjak, be- vagy kihajózási díjak kikötőkben és a megfelelő díjak a repülőtereknél, illetve az adott utazás esetében alkalmazandó valutaárfolyamok. Haezen okokból kifolyólag az ár csökken, ezt továbbítani kell az utazók felé. A két hónapos határidőn belül csak akkor lehet növelni az árat, ha ennek okairól a foglalásnál egyesével megállapodás születik, és ezeket a foglalási lapon feltüntetik. Az elutazás napját megelőző 20. nap után az ár nem módosítható. Ármódosítás csak akkor lehetséges, ha a megállapított feltételek fennállásakor pontos utasítást rögzítettek az új ár kiszámításával kapcsolatban is. Az ügyfélnek haladéktalanul el kell magyarázni az ármódosításokat és azoknak körülményeit. Ha az utazás ára több mint 10 százalékkal változik, az ügyfél minden esetben sztornózási díj nélkül állhat el a szerződéstől (lásd 7.1 a) pont).

8.2.) Szolgáltatásmódosítások az utazás megkezdése után
- A módosításoknál, amelyeket a szervezőnek képviselnie kell, az 5. szakaszban leírt szabályozások vannak érvényben (Jogalapok hiányosan teljesített szolgáltatás esetén).
- Amennyiben az elutazást követően a szerződésben megállapodott szolgáltatások jelentős része nem teljesül vagy nem teljesíthető, a szervezőnek kiegészítő díj nélkül meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket, hogy az utazást le lehessen bonyolítani. Amennyiben ilyen intézkedések nem tehetők meg, vagy ezeket az ügyfél nyomós okokból kifolyólag nem fogadja el, a szervezőnek adott esetben kiegészítő díj nélkül gondoskodnia kell egy hasonló értékű lehetőségről, amelynek keretében az ügyfelet az elindulás helyére vagy egy másik, vele egyeztetett helyre szállítják. Egyébként a szerződés nemteljesítése vagy hiányos teljesítése esetén a szervező köteles tőle telhetően a legtöbbet megtenni azért, hogy a nehézségek megoldása során az ügyfélnek segítséget nyújtson.

9.) Információ megosztása harmadik féllel

Az utazás résztvevőinek nevével és az utazók tartózkodási helyével kapcsolatos információkat sürgős esetben sem osztjuk meg harmadik féllel, kivéve, ha az utazók kifejezetten kérték az információk megosztását. A sürgős üzenetek átadásának költségeit az ügyfél állja. Ezért az utazás résztvevőinek javasoljuk, hogy a hozzátartozóiknak adják meg a pontos üdülési címet.

10.) Egyebek

A B pont alatt olvasható 7.1 szakasz c) pontja, korábban b) pont (Elállás), a 7.1 szakasz d) pontja, korábban c) pont (Meg nem jelenés), illetve a 8.1 szakasz (Ármódosítások) nem kötelező szövetségi javaslatként szerepelnek a kartelljegyzékben az 1 Kt 718/91-3 szám alatt (jelenleg 25 Kt 793/96-3).

Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy kössenek utasbiztosítást, ezzel kapcsolatban további információkkal örömmel állunk a rendelkezésükre.

A módosítások, sajtóhibák és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. Állapot: 2017/04

11.) Az ügyfél pénzének biztosítása az utazási irodák biztosítására vonatkozó rendelet (RSV) alapján

Az Eurotours Ges.m.b.H., Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel a szervezői jegyzékben az 1998/0440 szám alatt van iktatva.

Kezesünk az Erste Group Bank AG, Belvedere 1, 1010 Bécs, a kezességvállalási nyilatkozat száma 618418.

Lebonyolítóként működik az Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Bécs – telefonszám: +43 1 317 25 00, Fax:+43 1 319 93 67. Ezeken a számokon kell bejelenteni azösszes igényt egyéb veszteség esetén 8 héten belül az utazási irodák biztosítási rendeletének (RSV) 3. szakaszának 1. §-ában megnevezett események bekövetkezését követően.

Foglaláskor (de legkorábban 11 hónappal az utazás vége előtt) ki kell fizetni az utazás árának 20%-át. A hátralévő összeget legkorábban 20 nappal az utazás megkezdése előtt fokozatosan kell kifizetni az utazási dokumentumok átadása ellenében.

Az Eurotours Ges.m.b.H. általános utazási feltételeinek letöltése PDF formátumban itt.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.